Casus slankbrood

In 2011 is het product Slankbrood op de markt geïntroduceerd. De producent van dit product heeft via reclamecampagnes en een website de nodige aandacht gevestigd op de vermeende afslankende werking van het product. Hiervoor werden bijvoorbeeld gezondheidsclaims als ‘Eet je slank met Slankbrood’ en ‘Slankbrood versnelt de vetafbraak’ gebruikt.

Het Nederlands Bakkerij Centrum heeft de beweringen rondom Slankbrood onderzocht en geconcludeerd dat verschillende claims over de afslankende werking van het brood niet in overeenstemming zijn met de wet. In opdracht van de brancheorganisaties NVB en NBOV heeft het NBC een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC).
De RCC beoordeelt als onafhankelijk klachtenorgaan of een adverteerder van reclame zich aan de wet en de Reclame Code heeft gehouden. De Nederlandse Reclame Code is gebaseerd op zelfregulering van reclame. Zelfregulering houdt in dat het bedrijfsleven zelf regels opstelt waaraan reclame moet voldoen, met als doel het bevorderen van het maken van verantwoorde reclame.

De RCC heeft in haar uitspraak van 14 februari 2012 geoordeeld dat de door de brancheorganisaties ingediende klacht gegrond is, omdat in de reclame claims worden gebruikt die verboden zijn op grond van de Europese Verordening nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (hierna: claimsverordening) en die daarnaast misleidend zijn voor de consument.
Bij bekendmaking van de uitspraak kan de reclame makende producent gebruik maken van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak van de RCC. In de Slankbroodcasus is de producent in hoger beroep gegaan. Hoger beroep zaken worden behandeld door het College van Beroep.

Het College van Beroep heeft op 19 april 2012 het oordeel van de RCC bevestigd. Het College van Beroep stelt in haar uitspraak dat de claims in strijd zijn met de claimsverordening, omdat de voedingsstoffen in het product Slankbrood niet specifiek voor afslanken en/of een versnelde vetafbraak op de Europese lijst met gezondheidsclaims staan. Ook bevestigt het college in haar oordeel dat de claims misleidend zijn wegens het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing. De Reclame Code Commissie heeft de producent van Slankbrood bevolen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De uitspraak van het hoger beroep is onherroepelijk.

In het geval van een overtreding beveelt de Commissie de betrokken adverteerder aan voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De afdeling Monitoring & Compliance controleert vervolgens of de adverteerder gevolg heeft gegeven aan deze aanbeveling. Aan de adverteerder wordt hiervoor een compliance formulier beschikbaar gesteld met het verzoek deze getekend te retourneren. Wanneer een adverteerder geen gehoor geeft aan dit verzoek of weigert het compliance formulier te ondertekenen, zal hij worden vermeld in de (non-compliance) rubriek ‘Het Rode Oor’ op de website van de RCC. Het merendeel van de adverteerders (ca. 97%) geeft gevolg aan de aanbeveling door de reclame-uiting aan te passen of in te trekken.

Naast controle door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) bestaat er dus voor iedereen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie indien een reclame misleid, in strijd is met de waarheid of onnodig kwetst. Hiermee wordt verantwoorde reclame bevorderd.