Arbo advies

Iedere werkgever in Nederland dient sinds 1998 aan de Arbowet te voldoen. Ook u als bakkerondernemer kunt hierop gecontroleerd worden door de Arbeidsinspectie. Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) helpt u om snel inzicht te krijgen in een soms complexe materie.

Vanuit de Arbowet bestaan er bepaalde verplichtingen voor alle werkgevers in Nederland, die ervoor dienen te zorgen dat hun werk geen nadelige invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van de werknemer(s). Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, moet u als werkgever weten welke risico’s er bestaan, wat u er actief aan kunt doen en welke maatregelen u kunt treffen om in te grijpen als het ondanks goede zorgen toch een keer misgaat in uw bedrijf.

RI&E
In een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) dient een werkgever schriftelijk vast te leggen welke risico’s zijn of haar werknemers lopen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. In de RI&E staat tevens welke maatregelen de werkgever al heeft genomen om de risico’s te beperken.

Plan van Aanpak
Op basis van de RI&E moet iedere werkgever vervolgens een Plan van Aanpak opstellen. Hierin staat vermeld welke maatregelen de werkgever nog gaat nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Daarbij dient de werkgever ook aan te geven op welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.

Bedrijfsnoodplan
In de RI&E en het Plan van Aanpak ligt het accent op het voorkomen van ongevallen. In een Bedrijfsnoodplan moet juist worden vastgelegd welke maatregelen en voorzieningen er zijn getroffen in het geval er zich onverhoopt toch een calamiteit voordoet. Het Bedrijfsnoodplan voorziet minimaal in een ontruimings- en aanvalsplan. Bovendien moet in het Bedrijfsnoodplan de Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) zijn vastgelegd.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Iedere werkgever hoort in zijn bedrijf één of meer BHV’ers aan te stellen. Dat kunnen een of meer van uw werknemers zijn, maar u mag ook zelf een BHV-diploma halen. In geval van een calamiteit zorgt de BHV’er ervoor dat werknemers zich in veiligheid kunnen brengen of maatregelen kunnen nemen om schade aan de gezondheid zoveel mogelijk te beperken. De BHV’er moet worden opgeleid om eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te beperken en te bestrijden, de aanwezigen in het bedrijf te alarmeren en te evacueren en om de hulpverleningsinstanties te alarmeren en te voorzien van de juiste informatie. Alleen een EHBO-diploma is niet voldoende. De basistraining moet minimaal zestien uur bedragen en dient sowieso brandblussen bevatten. De stof moet iedere twee jaar herhaald worden in minimaal acht uur. De basis- en herhalingstrainingen kunt u (laten) volgen waar u maar wilt, zolang de trainingen maar aan de wettelijke eisen voldoen. De Arbeidsinspectie gaat hierop toezien.

Na de basistraining dient de BHV-organisatie in het bedrijf van start te gaan. Dat houdt in dat er tenminste een keer per jaar geoefend wordt op de juiste uitvoering van het ontruimingsplan. De BHV’er dient daarnaast altijd op de hoogte te zijn en blijven van de taken die hij als bedrijfshulpverlener moet vervullen. De herhaling van stof iedere twee jaar is verplicht, maar eens per jaar is zeer aan te bevelen.

Hoeveel BHV’ers u in uw bedrijf dient te hebben, hangt af van uw persoonlijke situatie. Er dient in ieder geval één BHV’er aanwezig te zijn per maximaal vijftig aanwezige medewerkers of gasten (ook klanten). Dat geldt voor zowel de productielocatie(s) als voor uw winkel(s).

Het kostenpakket
Voldoen aan de Arbowet kan een aantal belangrijke kosten met zich meebrengen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende zaken:
Opstellen van een Arbobeleid waaronder RI&E en Plan van Aanpak. U dient een Arbodienst in te schakelen voor het goedkeuren van uw beleid als u meer dan 25 werknemers in dienst heeft. Als dit niet op uw bedrijf van toepassing is, dient u nog steeds een RI&E met plan van aanpak te maken middels een risico-inventarisatie en –evaluatie van de branche. Hier geldt dan de lichte toetsing die het NBC voor u kan verzorgen.

• Aansluiten bij een Arbodienst voor zaken rond ziekte en arbeidsomstandigheden van uw medewerkers.
• Aanwijzen en laten opleiden van BHV’ers. Zij dienen eens per twee jaar een herhalingstraining te volgen.
De totale kosten hangen onder andere af van bedrijfsspecifieke risico’s, de benodigde maatregelen en het aantal werknemers in uw bedrijf.

Voor iedereen verplicht!
De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. De verplichtingen met betrekking tot een RI&E, een Plan van Aanpak en het organiseren van BHV gelden specifiek voor alle werkgevers. Dat kunt u als een verplichting ervaren, maar het is feitelijk niets meer dan investeren in het welzijn van uw medewerkers. Goede zorg en voorzieningen dragen bij aan een verlaagd ziekteverzuim en aan uw goede naam als werkgever. Bovendien voorkomt u boetes van de Arbeidsinspectie als u uw zaken op orde heeft